ไม่ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา....แต่ขอให้เป็นคนก่อนเวลา

****** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปบล็อก เพื่อการศึกษาเทคโนโลยี นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา
........หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.
.......หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

การศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

**** การศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับราชการครูแต่ขาดคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพครูเกี่ยวกับฉัน

นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู เกิด 31 มกราคม 2526 อายุ 26 ปี ที่อยู่ กาญจนบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาจาก สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยภาคสมทบ มหาวิทยลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

สิ่งที่ผ่านมา.....

กีฬา กีฬา เปงยาวิเศษ....


มาออกกำลังกายกันเถอะฮับ

ขยับๆๆๆๆๆ


แค่ขยับ = ออกกำลังกาย

เหล้า...ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ


เมาเหล้า เช้าสาย ก็หายไป แต่เมาใจ เป็นประจำ ทุกค่ำคืน

มาออกกำลังกายกันเถ