ไม่ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา....แต่ขอให้เป็นคนก่อนเวลา

****** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปบล็อก เพื่อการศึกษาเทคโนโลยี นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สื่อสารมวลชน

ความหมายของสื่อสารมวลชน
มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของ
"สื่อสารมวลชน" ไว้ว่า สื่อสารมวลชนหมายถึง
ช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนต์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัสน์ ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพาเวอร์พอยต์
เพื่อไปศึกษาต่อได้ที่นี่เลย ครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา
........หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.
.......หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

การศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

**** การศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับราชการครูแต่ขาดคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพครูเกี่ยวกับฉัน

นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู เกิด 31 มกราคม 2526 อายุ 26 ปี ที่อยู่ กาญจนบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาจาก สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยภาคสมทบ มหาวิทยลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

สิ่งที่ผ่านมา.....

กีฬา กีฬา เปงยาวิเศษ....


มาออกกำลังกายกันเถอะฮับ

ขยับๆๆๆๆๆ


แค่ขยับ = ออกกำลังกาย

เหล้า...ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ


เมาเหล้า เช้าสาย ก็หายไป แต่เมาใจ เป็นประจำ ทุกค่ำคืน

มาออกกำลังกายกันเถ